Vous avez besoin d'aide ? Téléphonez au 0 805 258 787

Regulamin korzystania

REGULAMIN KORZYSTANIA DOTYCZĄCY OCEN WYSTAWIANYCH PRZEZ KLIENTÓW

Niniejszy Regulamin korzystania reguluje sposób korzystania przez Państwa z usług w zakresie ocen wystawianych przez klientów oferowanych przez spółkę Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. W przypadku sprzeczności między zasadami ochrony danych stosowanymi przez spółkę Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. a niniejszym regulaminem, w odniesieniu do Usługi w zakresie ocen wystawianych przez klientów obowiązuje niniejszy Regulamin.

Przekazując treści spółce Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., oświadczają Państwo i gwarantują, że:

 • są Państwo jedynym autorem lub właścicielem praw do użytkowania;
 • dobrowolnie zrzekają się Państwo wszystkich „praw własności intelektualnej” w odniesieniu do tych treści;
 • wszystkie przekazane przez Państwa treści są zgodne z prawdą;
 • mają Państwo ukończone 18 lat;
 • posługiwanie się przekazanymi przez Państwa treściami nie stanowi pogwałcenia niniejszego Regulaminu korzystania i nie powoduje szkód po stronie żadnej osoby fizycznej ani prawnej.

Ponadto oświadczają Państwo i gwarantują, że nie przekazują Państwo żadnych treści,

 • co do których wiedzą Państwo, że są nieprawdziwe, niewłaściwe albo wprowadzają w błąd;
 • które naruszają prawa autorskie, patent, markę, tajemnicę przedsiębiorstwa albo dobra osobiste, w szczególności prawa w zakresie ochrony danych osoby trzeciej;
 • które naruszają przepisy rangi ustawowej, przepisy rozporządzenia albo inne przepisy (w tym w szczególności przepisy w zakresie kontroli eksportu, ochrony konsumentów, ochrony konkurencji, równego traktowania i reklamy wprowadzającej w błąd);
 • zniesławiających, obelżywych, krzywdzących wobec osoby, spółki osobowej albo przedsiębiorstwa, stanowiących formę dyskryminacji, zastraszania, nękania ze względu na wyznanie albo pochodzenie etniczne, ani wywołujących takie skutki;
 • za które otrzymali Państwo zapłatę albo wynagrodzenie w innej formie od osoby trzeciej;
 • które zawierają informacje dotyczące innych witryn internetowych, adresów pocztowych, adresów e-mail, danych kontaktowych albo numerów telefonu;
 • które zawierają wirusy komputerowe, robaki albo inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie komputerowe albo pliki.

Zobowiązują się Państwo zwolnić spółkę Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (a także jej oficjalnych przedstawicieli, członków zarządu, pełnomocników, jednostki zależne, spółki joint venture, pracowników i usługodawców zewnętrznych) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, należności i szkód oraz szkód następczych jakiegokolwiek rodzaju, zarówno znanych, jak i nieznanych, wraz z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Państwa powyższego zobowiązania i gwarancji albo naruszenia przez Państwa przepisów prawa bądź naruszenia praw osoby trzeciej.

W odniesieniu do wszystkich przesłanych przez Państwa treści udzielają Państwo spółce Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa z możliwością jego przenoszenia do korzystania, kopiowania, modyfikowania, usuwania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia oraz tworzenia dzieł zależnych lub sprzedaży lub dystrybucji tych treści lub włączania tych treści w dowolnej formie, z wykorzystaniem dowolnych nośników i technologii na całym świecie i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na Państwa rzecz.

Wszelkie przesłane przez Państwa treści będą wykorzystywane przez spółkę Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. wedle jej wyłącznego uznania.

Spółka Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. zastrzega sobie prawo do zmieniania, skracania albo usuwania wszelkich treści w witrynie internetowej spółki Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., które spółka Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. wedle własnego uznania uzna za niezgodne z wytycznymi dotyczącymi treści albo jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Regulaminu korzystania.

Spółka Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. nie gwarantuje, że otrzymają Państwo od spółki Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. możliwość przerobienia albo usunięcia przekazanych przez Państwa treści.

Oceny i pisemne uwagi będą zwykle publikowane w czasie od dwóch do czterech dni roboczych.

Spółka Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia albo odrzucenia przekazanych materiałów z dowolnego powodu.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że to Państwo, a nie spółka Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ponoszą odpowiedzialność za treść przekazanego materiału.

Żadne z przekazanych przez Państwa treści nie mogą zobowiązywać spółki Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., jej pełnomocników, jednostek zależnych, w tym spółek, partnerów ani usługodawców zewnętrznych, a także kierownictwa tych podmiotów, przedstawicieli ani pracowników do spełnienia uzasadnionych oczekiwań.

Przekazując wraz z oceną swój adres e-mail, wyrażają Państwo zgodę na to, by spółka Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. oraz inni powiązani z nią usługodawcy korzystali z Państwa adresu e-mail w celu kontaktowania się z Państwem w związku ze statusem Państwa oceny i innymi kwestiami administracyjnymi.

Niniejszym akceptuję powyższy Regulamin korzystania.